Alvesta kommun Bitcoin

Den 25 januari 2022 skickade jag in en motion till Alvesta kommunfullmäktige. Motionen skrevs tidigare men den stoppades av partiets berömda partipiska. Bitcoin är kontroversiellt – på grund av okunskap. Jag visste redan från början att motionen inte skulle klubbas igenom, men kanske kand en väcka nyfikenhet hos någon. Motionens innehåll blev senare embryot till Bitcoinhandboken.

När jag sedermera gick ur partiet kunde jag lämna in motionen som ”politisk vilde”. Motionen behandlades och kom upp för beslut i fullmäktige den 22 november 2022.

Förslagen i motionen var:

Med anledning av ovan anförda föreslår jag kommunfullmäktige besluta

  • att för minst 1% av kommunens resultat köpa bitcoin årligen, fördelat med 1/12 per månad. 
  • att de bitcoin som köps inte skall säljas vid eventuel värdeökning utan kommunens avsikt med investeringen är att det är en långsiktig strategisk åtgärd som skall skydda mot inflation och ge framtida årlig avkastning och säkra god finansiell status för kommunen.
  • att en arbetsgrupp bildas inom kommunen som läser på och försöker förstå bitcoin, varför det skapats och varför det behövs och utifrån det upprättar nödvändiga policyer och säkerhetsföreskrifter för att säkra kommunens digitala tillgångar inför framtiden

Här kan du läsa motionen i sin helhet. Länk till Alvesta kommun. s. 248 i pdf

I det orange fältet nedan syns en hypotetisk uträkning på om Alvesta kommun skulle bifallit min motion, Dnr 2022-00044, om att kommunen för en liten andel av sitt resultat bör köpa bitcoin och tillsätta en arbetsgrupp som, sätter sig in vad pengar är och hur det skapas.

Vinst/Förlust är kommunens teoretiska bitcoinvärde just nu, utifrån aktuell växlingskurs.

Procentuell förändring är avkastningen utifrån det teoretiska inköpsvärdet.

Antal Bitcoin är hur stort hypotetiskt bitcoininnehav kommunen skulle ha om man köpt bitcoin en gång i månaden med start 22 november 2022 för den summa motionen föreslog utifrån årets resultat.

Köpsumma är hur mycket kronor som skulle gått åt för att köpa kommunens bitcoin.

Sidan 248, ärende 12, Dnr 2022-00044https://www.alvesta.se/globalassets/handlingar-for-mote-kommunfullmaktige-den-2022-11-22.pdf

Applikation skapad av Hodladi